Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

 

Adref

Home

Newyddion

News

Cynghorwyr

Councillors

Cofnodion

Minutes

Mynwent

Cemetery

Harbwr

Harbour

Cysylltu

Contact

Cyngor Cymuned Llanbadrig

Crynodeb Mis Ionawr 2016

 

Cynhaliwyd cyfarfod nos Lun Ionawr 18. Roedd saith aelod yn bresennol ac un cynghorydd sirol.

 

Cadarnhawyd dyddiad ar gyfer cyflweld ag unigolion ar gyfer y sedd wag.

 

Nid oedd diweddariad am 10-12 Stryd Fawr na Phont Carrog yn dilyn cyfnod o wyliau dros y Nadolig.

 

Daw cwyn swyddogol am y sefyllfa yn y fynwent. Cytuno cysylltu eto ar Cyngor Sir i drafod ar fryder.

 

Trafodwyd nifer o bwyntiau a phryderon ardal Llanbadrig yn ymwneud a datblygiad Wylfa Newydd.

 

Cafwyd adroddiad byr gan y pwyllgor cyllid gan nodi bod cyfraniad o 1000 wedi ei glustnodi tuag at Llais Cemaes yn y gyllideb ar gyfer 2016/17. Holl aelodau yn hapus iw gefnogi. Cytuno byddai priseb y Cyngor ar y flwyddyn ariannol 2016/17 yn 25000 (dim newid o 2015/16).

 

Nodwyd dau benderfyniad cynllunio ac fe drafodwyd un cais or newydd. Trafodwyd ymgynghoriad ar y ffordd o osod tai cymdeithasol a hefyd ymgynghoriad ar gynllun socio-economaidd Magnox.

 

Croesawyd cynrychiolwyr o Gynghorau Gogledd Mon (Amlwch, Llaneilian, Rhosybol, Cylch y Garn a Mechell) ir cyfarfod ac fe drafodwyd nifer o bryderon y dalgylch a phrosiectau posib ir ardal.

 

Os am weld y cofnodion llawn, mae copi ar gael yny llyfrgell yn ystod oriau agor, neu drwy gysylltu ar clerc i wneud apwyntiad.

 

Llanbadrig Community Council

Summary January 2016

 

A meeting was held on Monday evening January 18th. Seven members were present and one County representative.

 

The date for interviewing for the available seat was set.

 

There was no update on the purchase of 10-12 High Street or the footbridge project following the Christmas holiday period.

 

A formal complaint regarding the cemetery was received and it was agreed to contact the County Council again as a matter of urgency.

 

A number of concerns and points were raised regarding the development of Wylfa Newydd.

 

The finance committee gave a short report, noting that a contribution of 1000 had been earmarked for Cemaes Voice in the 2016/17 budget. All members were happy to support. Agreed that the Council precept for 2016/17 be 25000 (as 2015/16).

 

Two planning decisions were received and one application discussed from new. The consultation on allocating social housing was discussed as was the consultation on the Magnox Socio-Economic policy.

 

Representatives from North Anglesey Councils (Amlwch, Llaneilian, Mechell, Rhosybol and Cylch y Garn) were welcomed to the meeting and the regions concerns and possible projects for th area were discussed.

 

Should anyone wish to see the full council minutes, a copy is available at the library during opening hours, or by contacting the clerk to make an appointment.